Home / Giáo dục / Ôn tập Hóa 12 Bài Kim loại tác dụng với acid không có tính oxi hóa – HocHay

Ôn tập Hóa 12 Bài Kim loại tác dụng với acid không có tính oxi hóa – HocHay

Phương trình tổng quát

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

     2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2

Điều kiện: Kim loại là kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học.

     K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Đặc điểm:

– Muối thu được có hóa trị thấp (đối với kim loại có nhiều hóa trị)

– Sau phản ứng sinh ra khí H2

Ví dụ: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

           Cu không phản ứng HCl

Phương pháp chung

– Bảo toàn nguyên tố: nCl=nHCl=2nH2;nSO4=nH2SO4=nH2

– Bảo toàn khối lượng: ạốmkimloại+mHCl=mmuối+mH2 hoặc ốạốmmuối=mkimloại+mgốcaxit

– Bảo toàn electron: ne kim loại cho = ne H nhận

– Khối lượng dung dịch tăng = khối lượng kim loại phản ứng – khối lượng khí H2

  • Bài toán hỗn hợp kim loại tan hết trong 1 axit (HCl hoặc H2SO4) tạo khí H2

ảứnH+phảnứng=2nH2

ạảứốmkimloại+maxitphảnứng=mmuối+mH2

  • Bài toán hỗn hợp kim loại tan hết trong hỗn hợp HCl và H2SOtạo khí H2

đầnH+banđầu=nHCl+2nH2SO4

ảứnH+phảnứng=2nH2

Nếu đầảứnH+banđầu=nH+phảnứng

Thì ạốmkimloại+mHCl+mH2SO4=mmuối+mH2

Nếu cho hỗn hợp kim loại kiềm, kiềm thổ tan hết trong hỗn hợp HCl và H2SO4

+) Kim loại tan trong axit trước, nếu axit hết kim loại mới tác dụng với nước

+) Khí H2 sinh ra có thể do kim loại tác dụng với axit và H2O

Trung tâm luyện thi tiếng Anh online HocHay: https://hochay.com/hoa-lop12/hoa-12-chuong-5-bai-2-kim-loai-tac-dung-voi-acid-khong-co-tinh-oxi-hoa-hochay-830.html

cô Dương Anh Thu

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Luyện từ vựng tiếng Anh chủ đề về Môi Trường (Environment) – HocHay

Video từ vựng tiếng Anh chủ đề về Môi Trường (Environment) – HocHay Cùng HocHay …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *