Home / Bố cục bài viết IELTS Writing Task 2

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 2

Tips and Tricks to Pass IELTS Exam Within 10 Days | Eqbal Ahmad ...

Bố cục bài viết IELTS Writing Task 2

Bài viết IELTS Writing Task 2 thường bao gồm 3 phần: Phần Giới thiệu, Phần Thân bài và Phần Kết luận. Khác với Task 1, Task 2 là một bài luận hoàn chỉnh nên phải bao gồm một đoạn văn Kết luận, tóm lược lại luận điểm của người viết trong bài.

 

  • Phần Giới thiệu:

Phần mở đầu của đề bài luôn luôn có hai yếu tố sau:

General Statement: Giới thiệu chủ đề của bài viết. Cách dễ nhất để viết là dùng từ đồng nghĩa để viết lại đề bài.

Bạn có thể dùng các cấu trúc sau để viết câu mở đầu:

Some/many/most people | think/consider that…

It is widely believed that…

It is possible/probable that…

It can be argued that…

It has been suggested that…

Opponents of … think/believe/claim that…

Thesis Statement: Nêu quan điểm/trả lời câu hỏi đề bài của người viết.

Bạn có thể dùng các cấu trúc sau:

In my opinion…

I believe that…

In my view…

  • Phần Thân bài:

Các đoạn văn phần thân bài thường bao gồm:

– Topic sentence: Câu chủ đề, khái quát nội dung đoạn văn

– Supporting sentences: Các câu chứng minh, làm rõ luận điểm cho câu chủ đề

 

Để viết phần Thân bài tốt, bạn cần biết các cách viết đoạn văn sau đây:

1. Đoạn văn song hành: Đây là đoạn văn có nhiều ý liên quan đến chủ đề thể hiện ở topic sentence và các câu supporting sentences triển khai nội dung song song nhau, không nội dung nào bao trùm lên nội dung nào. Topic sentence trong đoạn văn này đóng vai trò gợi mở và đoạn văn sẽ mang tính liệt kê, nên các transitional words là First, second, third, finally, besides, in addition,…

 

Kết cấu chung một đoạn văn song hành:

Topic sentence

    – Supporting sentence 1: reason or idea 1

    – Supporting sentence 2: logical inference or example for idea 1

    – Supporting sentence 3: reason or idea 2

    – Supporting sentence 4: logical inference or example for idea 2

    …..

 

2. Đoạn văn diễn dịch: là đoạn văn có duy nhất một ý được thể hiện ở topic sentence và các supporting sentences được dùng để giải thích, chứng minh, phân tích nội dung ở topic sentence. Trong đoạn văn sẽ có các transitional words để clarify thông tin (furthermore, moreover, indeed, in fact, particularly, in addition…) hay để đưa ra hệ quả (As a result, consequently,…). 

 

Kết cấu chung một đoạn văn diễn dịch:

Topic sentence

    – Supporting sentence 1: logical inference/ example

    – Supporting sentence 2: logical inference/ example

    – Supporting sentence 3: logical inference/ example

    …..

 

Bạn hoàn toàn có thể viết theo cách nào cũng được cho 2 đoạn Body Paragraphs của bài essay Task 2. Có thể 1 đoạn song hành, 1 đoạn diễn dịch; hoặc cả 2 đoạn đều song hành/ diễn dịch. Tuỳ theo các ý tưởng mà bạn có, bạn chọn cách thể hiện phù hợp. Tuy nhiên, lưu ý nếu bạn chỉ viết song hành, hoặc chỉ viết diễn dịch thì cẩn thận lỗi lặp từ nhé.

  • Phần Kết luận:

Kết bài có nhiệm vụ nhắc lại câu trả lời cho câu hỏi của đề bài. Không nên đưa ra các thông tin mà đề bài không yêu cầu như giải pháp, dự báo,… 

Những cụm từ thường hay dùng để viết kết luận:

In conclusion,…

In sum,…

To sum up,… 

To summarize,… 

All in all,…

In a nutshell,… 

In short,…

Cách viết các dạng bài khác nhau trong IETLS Writing Task 2

  • Bố cục dạng bài Opinion (Agree or Disagree):

– Phần Giới thiệu (Introduction):

Câu 1 – Viết lại câu hỏi sử dụng từ đồng nghĩa

Câu 2 – Thesis Statement (It is agreed…/It is disagreed…/This essay agrees/disagrees…)

Câu 3 – Outline Sentence (This essay will discuss….)

 

– Phần Thân bài (Body):

Câu 1 – Topic Sentence

Câu 2 – Explain Topic Sentence

Câu 3 – Example

Câu 4 – Concession

 

– Phần Kết luận (Conclusion):

Câu 1 – Summary

Câu 2 – Recommendation or Prediction

 

  • Bố cục dạng bài Advantages and Disadvantages: 

– Phần Giới thiệu (Introduction):

Câu 1 – Viết lại câu hỏi sử dụng từ đồng nghĩa

Câu 2 – Outline Sentence

 

– Phần Thân bài (Body):

Câu 1 – State One Advantage

Câu 2 – Expand/Explain Advantage

Câu 3 – Example

Câu 4 – Result

 

– Phần Kết luận (Conclusion):

Câu 1 – Summary

Câu 2 – Opinion

 

  • Bố cục dạng bài Discuss Both Views (Discussion Essay):

– Phần Giới thiệu (Introduction):

Câu 1 – Paraphrase Question and/or state both view points.

Câu 2 – Thesis Statement

Câu 3 – Outline Sentence

 

– Phần Thân bài (Body) – Đoạn 1: 

Câu 1 – State first viewpoint

Câu 2 – Discuss first viewpoint

Câu 3 – Reason why you agree or disagree with viewpoint

Câu 4 – Example to support your view

 

– Phần Thân bài (Body) – Đoạn 2:

Câu 1 – State second viewpoint

Câu 2 – Discuss second viewpoint

Câu 3 – Reason why you agree or disagree with viewpoint

Câu 4 – Example to support your view

 

– Phần Kết luận (Conclusion):

Câu 1 – Summary

Câu 2 – State which one is better or more important

 

  • Bố cục dạng bài Problem and Solution:

– Phần Giới thiệu (Introduction):

Câu 1 – Paraphrase Question

Câu 2 – Outline Sentence

 

– Phần Thân bài (Body) – Đoạn 1: 

Câu 1 – State Problem

Câu 2 – Explain problem

Câu 3 – Result

Câu 4 – Example

 

– Phần Thân bài (Body) – Đoạn 2:

Câu 1- State Solution

Câu 2- Explain Solution

Câu 3- Example

 

– Phần Kết luận (Conclusion):

Câu 1 – Summary

Câu 2 – Recommendation or Prediction

 

5. Two-Part Questions

– Phần Giới thiệu (Introduction):

Câu 1 – Paraphrase Question

Câu 2 – Outline Sentence (mention both questions)

 

– Phần Thân bài (Body) – Đoạn 1: 

Câu 1 – Answer first question directly

Câu 2 – Explain why

Câu 3 – Further explain

Câu 4 – Example

 

– Phần Thân bài (Body) – Đoạn 2:

Câu 1- Answer second question directly

Câu 2 – Explain why

Câu 3 – Further explain

Câu 4 – Example

 

– Phần Kết luận (Conclusion):

Câu 1- Summary

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Ôn tập Hóa 12 Bài Kim loại tác dụng với acid không có tính oxi hóa – HocHay

Phương trình tổng quát 2M + 2nHCl → 2MCln + nH2      2M + nH2SO4 → …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *