Home / Giáo dục / Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 9 có phiên âm – Vocabulary Unit 9 7th Grade

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 9 có phiên âm – Vocabulary Unit 9 7th Grade

Flat mid autumn festival Free Vector

Ứng dụng học tiếng Anh lớp 7 Unit 9 – App HocHay cho Android & iOS

Tải app HocHay trên App Store

Tải app HocHay trên Google Play

Mindmap Unit 9 lớp 7 – Cách học Từ vựng tiếng Anh lớp 7 qua sơ đồ tư duy thông minh

Bảng tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 bằng mindmap

10 từ mới tiếng Anh lớp 7 Unit 9 – tải về bộ hình ảnh Từ vựng tiếng Anh làm màn hình khoá – Learn English on Lockscreen

  • 1 – 9

  • 10 – 13

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 9 có phiên âm – Vocabulary Unit 9 7th Grade

HocHay tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 7 Unit 9 chương trình mới:

Getting Started

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 7 phần Getting Started nhé!

festival /’festɪvl/ (n) lễ hội

fascinating /’fæsɪneɪtɪŋ/ (adj) thú vị, hấp dẫn

religious /rɪˈlɪdʒəs/ (adj) thuộc về tôn giáo

seasonal /’sizənl/ (adj) thuộc về mùa

celebrate /’selɪbreɪt/ (v) tổ chức lễ

camp /Kæmp/ (n,v) trại,cắm trại

Communication

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 7 phần Communication nhé!

turkey /’təki/ (n) gà tây

Thanksgiving /’θæŋksgɪvɪŋ/ (n) lễ tạ ơn

feast /fist/ (n) bữa tiệc

stuffing /’stʌfɪŋ/ (n) nhân nhồi (vào gà)

gravy /’ɡreɪvi/ (n) nước xốt

cranberry /’kranb(ə)ri/ (n) quả nam việt quất

Skills 1

Cùng Học Hay soạn từ vựng Unit 9 lớp 7 phần Skills 1 nhé!

steep /stip/ (adj) dốc

#hochay #tuvungtienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #vocabulary #unit9lop7 #tienganhlop7unit9 #tuvungtienganhlop7unit9

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Huyền Trang

Check Also

Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối – Học Hay

Video Sinh Học Lớp 12 – Cấu trúc di truyền của quần thể – HocHay …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *